Informacja o dopuszczalnych wartościach narażenia zawodowego

KOMUNIKAT I

Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 345 z 27.12.2017, s. 87).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WEw sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 345 z 27.12.2017, s. 87)

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń 
i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy 
zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla 14 szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych: pyły drewna twardego, związki chromu(VI), ogniotrwałe włókna ceramiczne, krzemionka krystaliczna w formie pyłu respirabilnego, benzen, chlorek winylu, tlenek etylenu, 1,2-epoksypropan, akrylamid, 2-nitropropan, o-toluidyna, 1,3-butadien, hydrazyna, bromoetylen.

 • Informacje dotyczące wymienionych 14 czynników rakotwórczych lub mutagennych w środowisku pracy można uzyskać bezpłatnie w:

– bazie wiedzy CHEMPYŁ  www.ciop.pl/chempyl

– kwartalniku Komisji Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy (PiMOŚP) www.ciop.pl/pimosp_strona

– wydawnictwie Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – wartości dopuszczalne 2016.

 • Prosimy o przekazywanie informacji do Sekretarza Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN (josko@ciop.pl), dotyczących wymienionych 14 czynników rakotwórczych i/lub mutagennych, odnośnie do:

– ich stosowania w przedsiębiorstwach

– wartości stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy

– liczby pracowników narażonych

– stosowanych środków prewencji w celu ochrony pracowników.

 • W celu osiągnięcia stężeń tych substancji chemicznych poniżej wartości ustalonych dyrektywą 2017/2398/UE, niezbędne jest opracowanie w przedsiębiorstwach planu zapewnienia odpowiednich warunków pracy.

Zapraszamy także do korzystania z możliwości zadawania pytań na forum w bazie CHEMPYŁ (www.ciop.pl/chempyl), a także do przekazywania informacji na forum dyskusyjnym bazy, wynikających z Państwa doświadczenia w zakresie narażenia na szkodliwe czynniki chemiczne, a szczególnie informacji na temat tzw. dobrych praktyk związanych z ograniczaniem ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłów, określających działania ukierunkowane na poprawę warunków pracy i promowanie bezpieczeństwa i zdrowia w Państwa zakładzie.

KOMUNIKAT II

Parlament Europejski i Komisja Europejska pracują nad kolejnymi zmianami dyrektywy2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.

Wniosek

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE 
w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

Załącznik

do wniosku dotyczącego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

Nota

do Wniosku dotyczącego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę nr 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na propozycje wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla kolejnych 11 szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych: kadm i jego związki nieorganiczne, beryl i jego związki nieorganiczne, kwas arsenowy i jego sole, a także nieorganiczne związki arsenu, formaldehyd, 4,4′-metyleno-bis(2-chloro-anilina) (MOCA), spaliny silnika Diesla, trichloroeten, 4,4’-metylenodianilina, 1-chloro-2,3-epoksypropan (epichlorohydryna), 1,2-dibromoetan, 1,2-dichloro-etan oraz benzen.

UWAGA! W UE PLANOWANE JEST USTALENIE KOLEJNYCH WARTOŚCI WIĄŻĄCYCH DLA RAKOTWÓRCZYCH/MUTAGENNYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA (DO 2020 R. BĘDZIE ICH 50).

 • Informacje dotyczące wymienionych 11 czynników rakotwórczych lub mutagennych w środowisku pracy można uzyskać bezpłatnie w:

– bazie wiedzy CHEMPYŁ  www.ciop.pl/chempyl

– kwartalniku Komisji Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy (PiMOŚP)  www.ciop.pl/pimosp_strona

– wydawnictwie Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – wartości dopuszczalne 2016.

 • Prosimy o przekazywanie informacji do Sekretarza Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN (josko@ciop.pl), dotyczących wymienionych 11 czynników rakotwórczych i/lub mutagennych, odnośnie do:

– ich stosowania w przedsiębiorstwach

– wartości stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy

– liczby pracowników narażonych

– stosowanych środków prewencji w celu ochrony pracowników.

Informacje te są potrzebne w negocjacjach z KE dotyczących ustalania wiążących wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego dla wymienionych czynników rakotwórczych i/lub mutagennych.

 • W celu ograniczenia narażenia zawodowego na te niebezpieczne substancje chemiczne, przez obniżenie ich stężeń na stanowiskach pracy do proponowanych wartości, niezbędne jest opracowanie w przedsiębiorstwach planu zapewnienia odpowiednich warunków pracy.

Zapraszamy także do korzystania z możliwości zadawania pytań na forum w bazie CHEMPYŁ (www.ciop.pl/chempyl), a także do przekazywania informacji na forum dyskusyjnym bazy, wynikających z Państwa doświadczenia w zakresie narażenia na szkodliwe czynniki chemiczne, a szczególnie informacji na temat tzw. dobrych praktyk związanych z ograniczaniem ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłów, określających działania ukierunkowane na poprawę warunków pracy i promowanie bezpieczeństwa i zdrowia w Państwa zakładzie.

KOMUNIKAT III

Ukazała się dyrektywa Komisji 2017/164/UE z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 200/39/WE i 2009/161/UE

Dyrektywa Komisji 2017/164/UE ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego (IOELVs) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 1 luty 2017 r., L 27, s. 115-120. Treść dyrektywy jest dostępna w serwisie internetowym EU law and publications EUR-Lex.

Dyrektywa Komisji (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na wskaźnikowe wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla 31 szkodliwych czynników chemicznych: mangan i nieorganiczne związki manganu (jako mangan), triazotan glicerolu, tetrachlorek węgla, amitrol, kwas octowy, cyjanowodór (jako cyjanek), dichlorometan, 1,1-dichloroetylen, ortokrzemian (tetra)etylu, kwas akrylowy, nitroetan, bisfenol A, eter difenylu, 1,4-dichlorobenzen, 2-etyloheksan-1-ol, akryloaldehyd, mrówczan metylu, but-2-yno-1,4-diol, tetrachloroetylen, octan etylu, cyjanek sodu (jako cyjanek), cyjanek potasu (jako cyjanek), diacetyl, tlenek węgla, wodorotlenek wapnia, tlenek wapnia, ditlenek siarki, wodorek litu, tlenek azotu, ditlenek azotu, uwodorniony terfenyl.

 • Informacje dotyczące wymienionych 31 szkodliwych czynników chemicznych w środowisku pracy można uzyskać bezpłatnie w:

– bazie wiedzy CHEMPYŁ  www.ciop.pl/chempyl

– kwartalniku Komisji Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy (PiMOŚP) www.ciop.pl/pimosp_strona

– wydawnictwie Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – wartości dopuszczalne 2016.

 • Prosimy o przekazywanie informacji do Sekretarza Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN (josko@ciop.pl), dotyczących wymienionych 31 szkodliwych czynników chemicznych, odnośnie do:

– ich stosowania w przedsiębiorstwach

– wartości stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy

– liczby pracowników narażonych

– stosowanych środkach prewencji w celu ochrony pracowników.

 • W celu ograniczenia narażenia zawodowego na te szkodliwe substancje chemiczne, przez obniżenie ich stężeń na stanowiskach pracy do wartości proponowanych, niezbędne jest opracowanie w przedsiębiorstwach planu zapewnienia odpowiednich warunków pracy.

Zapraszamy także do korzystania z możliwości zadawania pytań na forum w bazie CHEMPYŁ (www.ciop.pl/chempyl), a także do przekazywania informacji na forum dyskusyjnym bazy, wynikających z Państwa doświadczenia w zakresie narażenia na szkodliwe czynniki chemiczne, a szczególnie informacji na temat tzw. dobrych praktyk związanych z ograniczaniem ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłów, określających działania ukierunkowane na poprawę warunków pracy i promowanie bezpieczeństwa i zdrowia w Państwa zakładzie.

KOMUNIKAT IV

Komisja Europejska pracuje nad kolejną dyrektywą ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE.

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na propozycje wskaźnikowych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla kolejnych 11 szkodliwych substancji chemicznych: octan n-butylu, octan sec-butylu, octan izobutylu, anilina, chlorometan, 4-aminotoluen, 2-fenylpropan, ftalan dibutylu, trichlorek fosforylu, trimetyloaminy oraz 3-metylobutan-1-ol.

 • Informacje dotyczące 5 z wymienionych substancji (octan n-butylu, octan sec-butylu, octan izobutylu, anilina, chlorometan)w środowisku pracy można uzyskać bezpłatnie w:  

– bazie wiedzy CHEMPYŁ  www.ciop.pl/chempyl

– kwartalniku Komisji Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy (PiMOŚP) www.ciop.pl/pimosp_strona

– wydawnictwie Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – wartości dopuszczalne 2016

 • Dla pozostałych substancji, tj. chlorometanu, 4-aminotoluenu, 2-fenylpropanu, ftalan dibutylu, trichlorku fosforylu, trimetyloaminy oraz 3-metylobutan-1-olu, Zespół Ekspertów ds. Czynników Chemicznych  opracuje dokumentacje dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego wraz z propozycjami wartości NDS/NDSCh w 2018 r.
 • Prosimy o pilne przekazywanie informacji do Sekretarza Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN (josko@ciop.pl), dotyczących wymienionych 11 szkodliwych czynników chemicznych, odnośnie do:

– ich stosowania w przedsiębiorstwach

– wartości stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy

– liczby pracowników narażonych

– stosowanych środków prewencji w celu ochrony pracowników.

 • W celu ograniczenia narażenia zawodowego na te niebezpieczne substancje chemiczne, przez obniżenie ich stężeń na stanowiskach pracy do wartości proponowanych, jest wskazaneopracowanie w przedsiębiorstwach planu zapewnienia odpowiednich warunków pracy.

Informacje te są potrzebne w negocjacjach z KE dotyczących ustalania wskaźnikowych wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego dla wymienionych szkodliwych czynników chemicznych.

Zapraszamy także do korzystania z możliwości zadawania pytań na forum w bazie CHEMPYŁ (www.ciop.pl/chempyl), a także do przekazywania informacji na forum dyskusyjnym bazy, wynikających z Państwa doświadczenia w zakresie narażenia na szkodliwe czynniki chemiczne, a szczególnie informacji na temat tzw. dobrych praktyk związanych z ograniczaniem ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłów, określających działania ukierunkowane na poprawę warunków pracy i promowanie bezpieczeństwa i zdrowia w Państwa zakładzie.

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia (Advisory Committee on Safety and Health) przyjął opinie i propozycje wartości wskaźnikowych dla 11 substancji wymienionych w tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie zaproponowanych dopuszczalnych wartości wskaźnikowych do projektu dyrektywy ustalającej piąty wykaz dopuszczalnych wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego (stan na 11.07.2018 r.)

* wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne, jak przy narażeniu drogą oddechową

Komunikaty dostępne są również na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy pod adresem: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216.

Informacja o dopuszczalnych wartościach narażenia zawodowego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie nawiązując do dalszych prac Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy i decyzji podjętej na 91 posiedzeniu tej Komisji przekazuje kolejne komunikaty (V i VI) odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw.

Komunikaty dostępne są również na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy pod adresem: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216.

KOMUNIKAT V

Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 30 z 31.1.2019 r., s. 112;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0130&from=PL).

Zmiany w załącznikach I i III do dyrektywy 2004/37/WE  wprowadzone dyrektywą z 2019 r. są kolejnym krokiem w procesie aktualizacji obowiązujących przepisów odnośnie do czynników rakotwórczych lub mutagennych.

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na nowe wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla kolejnych 6 szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych:

– trichloroetenu

– 4,4’-metylenodianiliny

– 1-chloro-2,3-epoksypropanu (epichlorohydryny)

– 1,2-dibromoetanu

– 1,2-dichloroetanu

– spalin emitowanych z silników Diesla

oraz na umieszczenie oznakowania  „skóra” bez ustalenia wartości wiążącej dla:

– mieszaniny wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, zwłaszcza zawierających benzo[a]piren, które są czynnikami rakotwórczymi w rozumieniu niniejszej dyrektywy

– olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania części ruchomych silnika.

KOMUNIKAT VI

PRACE W TOKU

Parlament Europejski i Komisja Europejska pracują nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy – trzecia część (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6070-2019-ADD-1/pl/pdf).

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na nowe propozycje Parlamentu Europejskiego i Rady wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla kolejnych 5 szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych:

– kadmu i jego związków nieorganicznych

– berylu i jego związków nieorganicznych

– kwasu arsenowego i jego soli, a także nieorganicznych związków arsenu

– formaldehydu

– 4,4′-metyleno-bis-(2-chloroaniliny) (MOCA).

Uwagi dot. komunikatów V i VI:

Þ Informacje dotyczące wymienionych czynników rakotwórczych lub mutagennych w środowisku pracy można uzyskać bezpłatnie w:

bazie wiedzy CHEMPYŁ (www.ciop.pl/chempyl)

kwartalniku Komisji Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy

(PiMOŚP; www.ciop.pl/pimosp_strona)

wydawnictwie Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – wartości

dopuszczalne 2018.

Prosimy o przekazywanie do Sekretarza Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN (josko@ciop.pl) informacji dotyczących wymienionych czynników rakotwórczych i/lub mutagennych odnośnie do:

ich stosowania w przedsiębiorstwach

wartości stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy

liczby pracowników narażonych

stosowanych środków prewencji w celu ochrony pracowników.

W odniesieniu do Komunikatu VI informacje te są potrzebne w negocjacjach z Komisją Europejską dotyczących ustalania wiążących wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego dla wymienionych czynników rakotwórczych i/lub mutagennych.

W celu osiągnięcia stężeń substancji chemicznych zawartych w komunikacie V poniżej wartości ustalonych dyrektywą 2019/130/UE niezbędne jest opracowanie w przedsiębiorstwach planu zapewnienia odpowiednich warunków pracy.

W odniesieniu do komunikatu VI w celu ograniczenia narażenia zawodowego na te niebezpieczne substancje chemiczne przez obniżenie ich stężeń na stanowiskach pracy do proponowanych wartości niezbędne jest opracowanie w przedsiębiorstwach odpowiedniego programu działań.

UWAGA! PLANOWANE JEST USTALENIE W UE KOLEJNYCH WARTOŚCI WIĄŻĄCYCH DLA RAKOTWÓRCZYCH/MUTAGENNYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA (DO 2020 R. BĘDZIE ICH 50).

Zapraszamy także do korzystania z możliwości zadawania pytań na forum w bazie CHEMPYŁ (www.ciop.pl/chempyl), a także do przekazywania informacji wynikających z Państwa doświadczenia w zakresie narażenia na szkodliwe czynniki chemiczne, a szczególnie informacji na temat tzw. dobrych praktyk związanych z ograniczaniem ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłów, określających działania ukierunkowane na poprawę warunków pracy i promowanie bezpieczeństwa i zdrowia w Państwa zakładzie.

W załączeniu komunikaty I, II, III i IV (dostępne również na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy pod adresem: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216 w zakładce z roku 2018)

Dodaj komentarz