Wytyczne i zalecenia dla producentów produkcji pierwotnej owoców i warzyw

Wytyczne i zalecenia dla producentów produkcji pierwotnej owoców i warzyw w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego świeżych owoców i warzyw oraz kiełków na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny.

Podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia(Dz.U. z 2018r, poz. 1541 z późn. zm.).

W trakcie uprawy, zbioru, magazynowania i transportu owoce i warzywa narażone są na pojawiające się zagrożenia, które musi brać pod uwagę i im zapobiegać każdy, kto produkuje, skupuje lub przetwarza te produkty. Szczególnie niebezpieczne są zagrożenia mikrobiologiczne (takie jak patogenne bakterie i wirusy), gdyż owoce i warzywa często spożywane są na surowo, bez obróbki cieplnej odpowiedniej do wyeliminowania zagrożenia. Spożycie produktów zakażonych patogennymi mikroorganizmami może prowadzić do zatruć pokarmowych, a także poważnych komplikacji zdrowotnych.

Główne źródła patogennych mikroorganizmów w owocach i warzywach to stosowane w trakcie uprawy: zanieczyszczona woda, gleba, nawozy, ścieki, a także ludzie, którzy pracując w styczności z owocami i warzywami, jednocześnie są nosicielami patogenów.

 Wobec powyższego, ważne jest przestrzeganie zasad higieny na każdym etapie produkcji w celu zapobieżenia zakażeniom mikrobiologicznym owoców i warzyw. – ścisłe przestrzeganie zasad higieny wśród osób zajmujących się pozyskiwaniem i przetwarzaniem owoców
 i warzyw;

– zapewnienie wszystkim pracownikom produkcji i przetwórstwa owoców i warzyw dostępu do toalet stałych lub przenośnych odpowiednio zaprojektowanych w celu zapewnienia higienicznego usuwania odpadów i zanieczyszczeń, gwarantujących brak możliwości przeciekań do wód gruntowych w pobliżu plantacji;

– stosowanie do uprawy, w tym nawadniania i rozcieńczania środków ochrony roślin (pestycydów) oraz nawozów wyłącznie wody wolnej od patogennych mikroorganizmów (nie może być zanieczyszczona fekaliami lub wymiotami). Należy zwrócić uwagę na źródło pochodzenia wody oraz sposoby i warunki jej dostarczania;

– egzekwowanie obowiązku mycia rąk przed przystąpieniem do pracy, zawsze po skorzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach, gdy mogło dojść do zanieczyszczenia rąk;

– zalecane jest stosowanie czystych rękawiczek jednorazowych oraz odzieży ochronnej ograniczających do minimum bezpośredni kontakt człowieka z produktem;

– bezwzględne przestrzeganie zakazu pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel, żółtaczka;

– zapewnienie czystości i odpowiedniej jakości stosowanych pojemników, naczyń do zbioru;– opracowanie procedury dotyczącej mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni;– przeprowadzanie systematycznych szkoleń dla pracowników w zakresie higieniczno-sanitarnym.

Celem zwiększenia świadomości producentów produkcji pierwotnej w zakresie ich obowiązków w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane wytyczne pt.: „Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny” (Dz.Urz. UE C 163, str. 1 z dnia 23.05.2017 r.)

Do zakażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi produktów żywnościowych, w tym świeżych owoców jagodowych oraz warzyw, może dojść na każdym etapie pozyskania i przetwórstwa żywności, np. poprzez kontakt z osobami chorymi, skażoną wodą, glebą jak też poprzez zanieczyszczone urządzenia lub opakowania.

Tak więc niezbędne jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny podczas zbioru, skupu, przetwarzania, dystrybucji oraz przygotowywania potraw i spożywania surowych owoców i warzyw w celu ograniczenia/eliminacji zanieczyszczeń owoców i warzyw drobnoustrojami chorobotwórczymi.

Zalecenia dla przetwórców (http://psse.bialystok.pl/dokumenty/hz/zalecenia_przetworcy.pdf)

Zalecenia dla plantatorów (http://psse.bialystok.pl/dokumenty/hz/zalecenia_plantatorzy.pdf)

Zalecenia dla prowadzących punkty skupu (http://psse.bialystok.pl/dokumenty/hz/zalecenia_skup.pdf)

Zalecenia dla konsumentów(http://psse.bialystok.pl/dokumenty/hz/zalecenia_kosumenci.pdf)

Dodaj komentarz