Informacja dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz podmiotów przeprowadzających badania pośmiertne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie  w związku z prowadzonym nadzorem nad wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu nowych substancji psychoaktywnych, środków zastępczych zwanych potocznie „DOPALACZAMI” informuje o obowiązku zgłaszania przypadków podejrzeń lub rozpoznania zatruć w/w środkami oraz przekazywania do PPIS w Zambrowie informacji dotyczących zaistniałych zdarzeń zdrowotnych związanych ze środkami zastępczymi oraz nowymi substancjami psychoaktywnymi.

Art. 30a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852) nakłada na podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz podmioty przeprowadzające badania pośmiertne obowiązek zgłaszania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu właściwemu ze względu na siedzibę tego podmiotu wystąpienia zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną albo podejrzenia wystąpienia takiego zatrucia albo zgonu, którego przyczyną mogło być albo było zatrucie środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną. 

Zgłoszenia dokonuje się w postaci elektronicznej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od chwili wystąpienia zdarzenia.  Zgłoszenie do PPIS powinno zostać dokonane przy użyciu standardowego formularza elektronicznego, którego zakres informacji jest zgodny z art. 30 a ust. 4 ustawy.                                                                                           

Plik do pobrania:

Powyższe informacje należy niezwłocznie zgłaszać w postaci elektronicznej na określonym formularzu, na adres: pssezambrow@wp.pl 

Dodaj komentarz