Komunikat XIII Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Komunikat dotyczy prac Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej nad kolejnymi zmianami
dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia
na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych podczas pracy.